1. Annamacharya’s composition is also known as
(A) Srinagara Kirtanas
(B) Churnikas
(C) Dandakams
(D) Daru2. Rudra Veena is also known as
(A) Saraswati Veena
(B) Mahati Veena
(C) Yazh
(D) None of the above3. Tanjore Krishna Bhagavatar was famous for
(A) Kalakshepam
(B) Dandakam
(C) Pallavi
(D) Padam4. ‘Chetasri’ in Dvijavanti is modeled after
(A) Khayal
(B) Tappa
(C) Dhrupad
(D) Abhang5. Prathamanga and Dvitiyanga are parts of
(A) Raga alapana
(B) Varnam
(C) Kuravanji
(D) Rága Tanam Pallavi6. Anya Svara in Sri Ragam
(A) Sadharana Gandhara
(B) Chatusruti Dhaivata
(C) Kakali Nishada
(D) None of the above7. Ri Gu Mi Dha Nu is raga
(A) Latangi
(B) Vachaspati
(C) Keeravani
(D) Mechakalyani8. Sri Kaalahastisa Pancharatnam composer
(A) Vina Kuppayyar
(B) Patnam Subramanyam Iyer
(C) Tyagaraja
(D) Syama Shastri9. Composition provoked by incidents in the life of Tyagaraja
(A) Svara Ragasudha
(B) Kori Sevimparare
(C) Nidhi Chāla Sukhama
(D) Endaro Mahānu Bhāvulu10. Samudāyapadas were composed by
(A) Arunagirinathor
(B) Ghanam Krishnayyar
(C) Kshetregna
(D) Svati Thirunal


11. Simhendra Madhyamam inas ampoornamelapadhati
(A) Vegavahini
(B) Chamaram
(C) Sumadyuti
(D) Bhinna Shadjam12. Alaku is the name in ancient Tamil music
(A) Gamaka
(B) Svara
(C) Shruti
(D) Raga13. Nirupanam is found in
(A) Kalakshepams
(B) Tevaram
(C) Divya Prabandham
(D) Tirupugazh


14. Match the following:
i. Navavidha Bhakti                            1. Nayanar
ii. Abhang                                           2. Prastara
iii. Divya Prabandham                        3. Sravanam
iv. Dasa Pranas                                    4. Tukaram

Codes:
       i ii iii iv
(A) 2 4 3 1
(B) 1 4 2 3
(C) 3 4 1 2
(D) 4 2 1 315. Ottamtullal is a popular folk dance of
(A) Karnataka
(B) Andhra Pradesh
(C) Tamil Nadu
(D) Kerala