1. The author of Sangita Samayasara
(A) Bharata
(B) Parsvadeva
(C) Matanga
(D) Venkatmakhi2. The divisions of the rhetorical beauty yamaka are.
(A) Sudha and Bhinna
(B) Ahata and Anahata
(C) Sudha and Vikrita
(D) Bhinna and Vikrita3. The common name that comes in the Sangita Ratnakara and Sangita Makaranda
(A) Rohini
(B) Hladi
(C) Ugra
(D) Kshobhini4. The instrument _______ is used as the rhythmic accompaniment for the folk form lavanies.
(A) Ektara
(B) Dilruba
(C) Tuntina
(D) Dep5. Hasya rasa is expressed by the raga
(A) Mayamalavagoula
(B) Sriraga
(C) Vasanta
(D) Kedaragoula


6. Chitraveena had
(A) 7 strings
(B) 9 strings
(C) 4 strings
(D) 5 strings7. Sabdapallavi is a musical form of
(A) Svaras in Pallavi and Anupallavi
(B)Jatis in Pallavi and Jatis and Svaras in Charana
(C) Jatis and Svaras in Anupallavi
(D) Jatis, Sahitya and Svaras in Pallavi8. In ancient Tamil Music the Suddhamela was the Madhyama Murchana of
(A) Gandharagrama
(B) Madhyamagrama
(C) Shadjagrama
(D) Panchamagrama9. Sindhubhairavi is the janya raga of
(A) Hanumatodi
(B) Kharaharapriya
(C) Natakapriya
(D) Natabhairavi10. A compound wind instrument:
(A) Kombu
(B) Flute
(C) Nagasvaram
(D) Magudi11. Anudrutam is used in which tala?
(A) Jhampa tala
(B) Rupaka tala
(C) Ata tala
(D) Mattya tala12. Select one itaranama mudrakar:
(A) Syama Sastri
(B) Swati Thirunal
(C) Tyagaraja
(D) Ramanad Srinivasa Iyyangar13. Mandari is a janya raga of
(A) 63rd Melakartha
(B) 65th Melakartha
(C) 51st Melakartha
(D) 45th Melakartha14. ‘Kedaram’ is a
(A) Arohana Vakra raga
(B) Avarohana Vakra raga
(C) Ubhaya Vakra raga
(D) Shadava – Shadava ragam15. Bilahari is a
(A) Dvi anyaswara Bhashanga raga
(B) Three anyaswara Bhashanga raga
(C) Ekanyaswara Bhashanga raga
(D) Upanka raga