1:-Prathama kabala bhojya sarpisha churnakoyam is the administration of

A:-sithopaladi churna
B:-thaleesa pathradi churna
C:-ashta churna
D:-vaiswanara churna

Correct Answer:- Option-C

2:-Dadhi is used in the preparation of

A:-kottamchukkadi thailam
B:-Pindathailam
C:-Chinchadi thailam
D:-Murivenna

Correct Answer:- Option-A

3:-Athivisha is a content of

A:-sahacharadi kashayam
B:-maharasnadi kashayam
C:-ashtavargam kashayam
D:-rasnerandadi kashayam

Correct Answer:- Option-D

4:-Pureesha nissarana is the indication of

A:-phala varthi
B:-chandanadi varthi
C:-pashupatha varthi
D:-both c and b

Correct Answer:- Option-A

5:-Makshika is a content of

A:-dhanwantharam gulika
B:-chandraprabha gulika
C:-kanchanara guggulu
D:-yogaraja guggulu

Correct Answer:- Option-B

6:-Naree nayana nandana is the indication of

A:-manibhadra gulam
B:-kalyana gulam
C:-chyavanaprasam
D:-sathavaree gulam

Correct Answer:- Option-C

7:-Trivrith is the major content of

A:-avipathi churnam
B:-hinguvachadi
C:-vaiswanaram
D:-dadimashtakam

Correct Answer:- Option-A

8:-nimnonnatha jwarahara is the indication of

A:-sukumaram gritham
B:-dadimadi gritham
C:-indukantham gritham
D:-vidaryadi gritham

Correct Answer:- Option-C

9:-Ksheera used in the preparation of Ksharasuthra

A:-ravi ksheeram
B:-vataksheeram
C:-both a and b
D:-snuhi ksheeram

Correct Answer:- Option-D

10:-Ratio of dravya ,ksheera and udaka in lasuna ksheera

A:-1:8:32
B:-1:4:4
C:-1:4:16
D:-1:8:8

Correct Answer:- Option-B