1. Visphot, Kotha, Kandu Chardi is………..

A) Samyak yoga of vaman
B) Ayoga of vaman
C) Ati yoga of vaman
D) Samyak yoga of virechan

Answer: (B)

2. Which of following is not vamak dravya?

A) Madanphala
B) Jimutaka
C) Kutaj
D) Trivrutta

Answer: (D)

3. Cchedan of Doshas is acheived by .......Guna of Vamak Dravya

A) Teekshna
B) Urdhwabhaghar Prabhav
C) Vyavayi
D) Vikasi

Answer: (A)

4. According to Charak,........is the Moolini Vamak Dravya

A) Vacha
B) Jeemutak
C) Dhamargav
D) Kutaj

Answer: (A)

5. According to Charak,...........is the Phalini Vamak Dravya

A) Dhamargav
B) Bimbi
C) Shanapushpi
D) Vacha

Answer: (A)

6. Vamak Dravya consist of property of -------

A) Urdhwabhaghar Prabhav
B) Snigdha
C) Sheeta
D) Picchil

Answer: (A)

7. Because of ……property, Vamak Dravya acts in the body before its digestion

A) Sukshma
B) Vyavayee
C) Ushna
D) Teekshna

Answer: (B)

8. According to Charak, there are total ........Vamak Yoga

A) 300
B) 350
C) 355
D) 400

Answer: (C)

9. In Virechan Atiyog Lakshan........ is given to reduce the Atiyogjanya Lakshanas

A) Picchabasti
B) Phalavarti
C) Teekshna Vaman
D) Teekshna Niruha Basti

Answer: (A)

10. According to Charak, Virechan can be given in …….Awastha

A) Mandakapha
B) Kapha
C) Kaphavaat
D) Vata

Answer: (A)