1. Generally ....... type of Bhojan is adviced in Snehavishram Kaal of Vaman

A) Abhishyandi 

B) Vatavardhak

C) Ruksha, Kashay 

D) Drava, Amla


Answer: (D)

2. ............should be given in Kanthakshanan Lakshan of Vaman Atiyog.

A) Dadim Swaras 

B) Teekshna Aahar

C) Ruksha aahar

D) Ushna Aahar


Answer: (A)

3. Vaman is contraindicated in..........

A) Navajwara

B) Adhog Raktapitta

C) Kaphaj hridroga

D) Urdhwag Raktapitta


Answer: (D)

4. Vaman is indicated in ........

A) Urdhwag Raktapitta 

B) Kshataksheen

C) Durbala 

D) Navajwara


Answer: (D)

5. Virechan is contraindicated in..........

A) Muktanal

B) Santarpanotta Prameha

C) Urdhwag Raktapitta 

D) Kushtha


Answer: (A)

6. Virechan is indicated in..........

A) Sarvang Daha 

B) Muktanaal

C) Chidrodar 

D) Stravi Arsha


Answer: (A)

7. In Jeevadan Vyapad of Virechan........should be given

A) Phalavarti 

B) Teekshna Niruha Basti

C) Picchabasti 

D) Lekhan Basti


Answer: (C)

8. According to Charak, after Vaman or Virechan, ……….should be given in less

Shodhan of Kapha and Pitta Dosha

A) Tarpan

B) Samsarjan Krama

C) Pramathya 

D) Dadhimishrit Yavagu


Answer: (A)

9. According to Sushrut,………Rasyukta Aahar should be given first, after Shodhan

A) Lavan, Katu 

B) Snigdha, Katu

C) Madhur, Tikta

D) Amla, Tikta


Answer: (C)

10. According to Sushrut, .........should be gievn in Parikartika Vyapad of Virechan

A) Yashtimadhu siddha Anuvasan 

B) Lavan Tail Anuvasan

C) Kanjee yukta Niruha 

D) Chincha Taila Anuvasan


Answer: (A)