1. Vamanartha Tamra Prayog is mentioned by ............

A) Sushrutacharya 

B) Vagbhatacharya

C) Chakradutta 

D) Sharangdhar


Answer: (C)
 

2. Vamanartha Ashmantak Ksheer Prayog is mentioned by ............

A) Sushrutacharya 

B) Vagbhatacharya

C) Charakacharya 

D) Sharangdhar


Answer: (C)
 

3. The Uttam Vega Shuddhi in Virechana

A) 10 

B) 20

C) 30 

D) 40


Answer: (C)
 

4. The Madhyam Vega Shuddhi in Virechana

A) 10 

B) 20

C) 30 

D) 40


Answer: (B)
 

5. The Heena Vega Shuddhi in Virechana

A) 10 

B) 20

C) 30 

D) 40


Answer: (A)


6. In Maniki Pariksha Of Virechan, Virechana usthshrishta Dravya... in Pravara Shuddhi

A) 2 Prastha

B) 3 Prastha

C) 4 Prastha 

D) 1 Prastha


Answer: (C)
 

7. In Maniki Pariksha Of Virechan, Virechan usthshrishta Dravya... in Avara Shuddhi

A) 2 Prastha 

B) 3 Prastha

C) 4 Prastha 

D) 1 Prastha


Answer: (A)
 

8. In Maniki Pariksha Of Virechan, Virechan usthshrishta Dravya... in Madhyam Shuddhi

A) 2 Prastha

B) 3 Prastha

C) 4 Prastha

 D) 1 Prastha


Answer: (B) 

9. The Shreshtha Virechak Dravya is.............

A) Trivritamula 

B) Aragvadha

C) Taruni 

D) Kampillak


Answer: (A)

10. The param Dravya for Sukha virechana is ...........

A) Aragvadha 

B) Trivritamula

C) Kutaki 

D) Triphala


Answer: (B)