1. Strav is is dosha of basti putak due to.......

A) VishamBastiPutak 

B) MansalBastiPutak

C) JalyuktaBastiPutak 

D) SthoolBastiPutak


Answer: (C)
 

2. Parshwachidra is .........Vyapad

A) BastiNetra 

B) BastiPutak

C) Anya Vyapad 

D) BastiPranetVyapad


Answer: (A)
 

3. Tiryak pranidhan is ......vyapad

A) BastiNetra 

B) BastiPutak

C) Anya Vyapad 

D) BastiPranetVyapad


Answer: (D)
 

4. Basti is indicated in .....

A) Bala Kshay 

B) Pipasit

C) Shramarta 

D) Shudhart


Answer: (A)
 

5. Shaking Of Hand during Basti administration is .........Pranet Vyapad

A) UllupataDatta 

B) SakampaBasti Dan Vyapad

C) SavatBastiVyapd 

D) TiryakPranidhanVyapad


Answer: (B)
 

6. To Insert Basti Netra Deeply Inside Guda Is ..........Praneta Vyapad

A) UllupataDatta 

B) SakampaBasti Dan Vyapad

C) AtiPranitBasti 

D) TiryakPranidhanVyapad


Answer: (C)
 

7. To Insert Basti Dravya Inside Guda Slowly Is ........Praneta Vyapad

A) AtiPranitBasti 

B) SakampaBastiDanvyapad

C) AtiVeagaDattaBasti 

D) AtiMandaDattaBasti


Answer: (D)
 

8. To Insert Basti Dravya Inside Guda very fast Is ........Praneta Vyapad

A) AtiPranitBasti 

B) SakampaBastiDanvyapad

C) AtiVeagaDattaBasti 

D) AtiMandaDattaBasti


Answer: (C)
 

9. To Insert Basti Netra Inside Guda in oblique direction ........Praneta Vyapad

A) AtiPranitBasti 

B) SakampaBastiDanvyapad

C) AtiVeagaDattaBasti 

D) TiryakPranidhanDattaBasti


Answer: (D)
 

10. To Insert Basti Netra Inside Guda ouickly and to remove it ouickly is........Praneta Vyapad

A) AtiPranitBasti

 B) DrutPranitBasti

C) AtiVeagaDattaBasti 

D) TiryakPranidhan


Answer: (B)