1 In Raktamoskshan Procedure for Balak, Stree&durbala ……. Vidhi.

A) Jaloukavacharan 

B) Siravyadha

C) Pracchan 

D) Alabuavacharan.


Answer: (A)
 

2 In VatpradhanRaktodushti ……. is used .

A) Shringa 

B) Alabu

C) Jalouka 

D) Ghati


Answer: (A)
 

3. In PittapradhanRaktadushti ……. is used.

A) Shringa 

B) Alabu

C) Jalouka 

D) Ghati


Answer: (C)
 

4. In KaphapradhanRaktadushti ……. is used .

A) Shringa 

B) Alabu

C) Jalounka 

D) Ghati


Answer: (B)
 

5. Alabu Possessing ……… Rasa is used for RaktamokshanVidhi.

A) Madhur 

B) Katu

C) Lavan 

D) Kashay


Answer: (B)
 

6. …….. isNirvishaJalouka (Non Poisonous Jalauka) .

A) Krushna 

B) Alagarda

C) Pundarik 

D) Gochandana.


Answer: (C)
 

7. …….. is a RaktamokshanAnarhaVyadhi .

A) Pleehavikar 

B) SarwangaShopha

C) Gulma 

D) Vatarakta


Answer: (B)
 

8. Before RaktamokshanVidhi ……….. Pana is beneficial.

A) Manda 

B) Yusha

C) Yavagu 

D) Sattu


Answer: (C)
 

9. Sandhan,Skandan,Pachan and Dahan are the four procedures used in…….....Lakshan.

A) RaktamokshanAyoga 

B) RaktamokshanMithyayoga

C) RaktamokshanSamyaka 

D) RaktamokshanAtiyoga


Answer: (D)
 

10. …….. Rasa is useful in RaktamokshanAtiyogLakshan as a Sandhan .

A) Katu 

B) Madhur

C) Kashay 

D) Tikta


Answer: (C)