1. Ashayas explained in Sushruta Sharir Sthan….. ..Adhyaya.

A) 4th 
B) 5th
C) 6th 
D) 7th

Answer: (b)

2. Swarup of Hridaya is explained in Sushruta Sharir Sthan….. Adhyaya.

A) 4th 
B) 5th
C) 6th 
D) 7th

Answer: (a)

3. Utpatti of Avayava is given in Sushruta Sharir Sthan….. Adhyaya.

A) 4th 
B) 5th
C) 6th 
D) 7th

Answer: (a)

4. Panchdash Koshtangas are explained in Charak Sharir Sthan….. Adhyaya.

A) 4th 
B) 5th
C) 6th 
D) 7th

Answer: (d)

5. Definition of Koshta is given in Sushrut…….. .Sthan.

A) Sharir 
B) Sutra
C) Chikitsa 
D) Kalpasthan

Answer: (c)

6. Ayamvistaropanna, Slashna, Tanwi, Prakutivarnayukta- these all are Lakshanas of Prakrut

A) Karna 
B) Chakshu
C) Shrotra 
D) Jivha

Answer: (d)

7. Savarani Vali present in……

A) Aamashaya 
B) Pakwashaya
C) Guda 
D) Mutrashaya

Answer: (c)

8. Pravahani Vali present in……

A) Aamashaya 
B) Pakwashaya
C) Guda 
D) Mutrashaya

Answer: (c)

9. Visarjani Vali present in……

A) Aamashaya 
B) Pakwashaya
C) Pittashaya 
D) Guda

Answer: (d)

10. ……..Kala is also called as Maladhara Kala.

A) Sleshmdhara 
B) Pittadhara
C) Purishdhara 
D) Majjadhara

Answer: (c)